Nabór na stanowisko
kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka w Kolsku ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego – 1 ETAT

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Do zadań Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Umiejętność organizacji pracy podległego zespołu i nadzór nad realizacją jego zadań,
 2. Dbałość o zapewnienie mieszkańcom Domu odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz nadzór nad prowadzeniem zajęć rehabilitacji społecznej,
 3. Przestrzeganie i nadzór    wykonywania    przepisów    sanitarno-  epidemiologicznych
 4. Nadzór nad procesem wprowadzania nowo przybyłych   mieszkańców w środowisko  społeczności Domu.
 5. Koordynacja prac pracowników Działu nad opracowywaniem indywidualnych planów wspierania mieszkańca i wdrażaniem go w życie,
 6. Opracowywanie projektów zarządzeń, instrukcji, itp. dokumentów dotyczących merytorycznej działalności podległego personelu (niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowej organizacji i wyników pracy).
 7. Ścisła współpraca z podmiotami realizującymi zaopatrzenie mieszkańców w leki, środki pomocnicze i inne niezbędne artykuły medyczne,
 8. Organizowanie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, comiesięczne opracowywanie grafików pracy dla poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy.
 9. Opracowywanie programów   szkolenia   i  prowadzenie szkoleń   wewnętrznych ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy i praktyki  w   zakresie   czynności opiekuńczych
 10. Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie artykułów przemysłowych, higienicznych i chemicznych oraz środków ochrony indywidualnej.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Praca wymagająca kontaktu z pracownikami, mieszkańcami.
 2. Praca wymagająca obsługi komputera.
 3. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
 4. Dyspozycyjność.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku

 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych, nauk humanistycznych, nauk medycznych.
 3. Staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760, z 2024 r. poz. 743.),  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 sierpnia 2012 r.  w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 734), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. 2015 poz. 250)

Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami przewlekle psychicznie chorymi.
 2. Czynne prawo jazdy kategorii B
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych,
 5. Odporność na stres, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego personelu.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy przesyłać na adres:
Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin
lub przesłać ofertę drogą mailową na adres: mrydzynska@insmed.com.pl
w terminie do dnia 31.07.2024 r. 

Uwaga:
O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni przez podane dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy  w DPS

Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Medyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Szczecinie, al. Wyzwolenia 52,

informuję Pana/Panią o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Instytut Medyczny al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin,  e-mail: mkrawczyk@szpitalrkb.pl

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.